ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS-, LEVERANS OCH BETALNINGSVILLKOR – VESTING SVERIGE

Artikel 1. Relevans

Om inte uttryckligen avtalats annat, gäller dessa villkor för alla erbjudanden, och avtal av köp och försäljning samt leverans av alla varor och tjänster som har tillhandahållits av säljaren på marknaden. Genom att ha gett uppdraget accepterar köparen tillämpligheten av dessa villkor.

Allmänna eller särskilda inköpsvillkor som tillämpas av köparen godtas inte av säljaren och är inte tillämpliga på alla erbjudanden, överenskommelser och leveranser om inte dessa inköpsvillkor uttryckligen har godkänts (skriftligen) av säljaren och har förklarats tillämpliga vid en enskild transaktion.

Varje sådant godkännande av tillämpningen av enskilda inköpsvillkor innebär inte på något sätt att dessa inköpsvillkor även är tillämpliga på andra transaktioner mellan köpare och säljare.

Om ett erbjudande/en överenskommelse mellan köpare och säljare innehåller en eller fler avvikande bestämmelser, förblir de övriga bestämmelserna som gäller i dessa villkor opåverkade. Våra allmänna leverans- och försäljningsvillkor gäller tillsvidare och kan komma att justeras med omedelbar verkan utan föregående avisering. För den händelse att vår tryckta version skulle skilja sig från den version som finns på vår webbplats, är det alltid den sistnämnda som gäller.

Artikel 2: Offerter och beställningar

Alla offerter är icke bindande, säljaren ska dock hålla sig till de priser som gäller i offerten i 14 dagar efter att prisofferten har skickats. Betalningsvillkor är 15 dagar netto och priser är ex works och exklusive moms/gällande skatter och utan rabatt. Vid beställning utan överenskommet pris gäller, oavsett tidigare prissättning, de aktuella priserna.

Säljaren förbehåller sig rätten att neka en order om han inte har skickat en offert och därmed är icke bunden. Han ska meddela detta skriftligen till köparen inom fem arbetsdagar efter att ha mottagit ordern.

Artikel 3: Leverans

Säljaren har tillgodosett sin leveransplikt genom att erbjuda produkterna en gång enligt överenskommen tid med köparen. Om köparen vägrar ta emot varorna gäller transportörens utlåtande (rapport) om erbjudande av leverans och då ska köparen betala kostnaderna för returfrakt, lagring och eventuella andra kostnader. En överenskommen leveranstid är lika med leverans. Om köparen vägrar ta emot varorna kommer säljaren att lagra varorna i trettio dagar efter överenskommen leveranstid. Säljaren meddelar köparen skriftligen att han kan avhämta varorna mot kontantbetalning. När tidsfristen har gått ut har säljaren rätt att sälja varorna vidare till tredje part, eller att ta tillbaka dem.

Gällande leverans vid avrop är tidsfristen fyra månader från och med den dagen då köpavtalet slöts, om inte annat har överenskommits innan. När tidsfristen har gått ut har säljaren rätt att fordra betalning av dessa vid avrop sålda varor.

Artikel 4: Försenad leverans

Försenad leverans, om den sker inom rimliga gränser, ger inte rätt till ersättning eller upplösning av avtalet. Vid försenad leverans där köparen har avtalat med säljaren att leveransen ska ske vid en viss tidspunkt och köparen har skriftligen meddelat säljaren i avtalet att leveranstiden inte får överskridas, har köparen rätt att – efter den överenskomna perioden – häva avtalet utan rättsligt ingripande.

Artikel 5: Force majeure

Med force majeure förstås i detta avtal att avtalets fullgörande hindras, försvåras eller försenas på grund av omständigheter som säljaren inte kunnat råda över. Omständigheter där det råder force majeure anses bl.a. vara: krig, uppror, mobilisering, oroligheter inrikes- och utrikes, myndighetsåtgärder, strejk eller hot om strejk, störningar i valutakurser vid tidpunkten då avtalet ingicks, företagsstörningar p.g.a. brand, inbrott, sabotage, naturfenomen, transport- och leveranssvårigheter som uppstått p.g.a. väderomständigheter, naturfenomen, vägspärrar, olyckor, samt problem hos leverantörer som uppstått p.g.a. extrema omständigheter. Om säljaren drabbas av force majeure förbehåller säljaren sig rätten att upphäva avtalet eller att skjuta upp efterlevandet av sina skyldigheter gentemot köpeavtalet utan någon skyldighet till skadeersättning.

Artikel 6: Förskottsbetalning

Säljaren förbehåller sig alltid rätten att kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för uppfyllandet av köparens betalningsskyldighet, innan leverans.

Vid köparens uteblivna förskottsbetalning eller om den på annat sätt inte uppfyller betalningsskyldigheten, förbehåller sig säljaren rätten att avsäga sin leveransskyldighet utan att det påverkar säljarens rättighet till skadeersättning.

Artikel 7: Egendomsförbehåll

Säljaren behåller äganderätten till alla varor som enligt avtal har levererats – vid denna eller tidigare leverans – fram till tidpunkten då motparten har fullgjort sin betalningsförpliktelse. Om köparen agerar i strid mot denna artikels bestämmelser eller om säljaren har anledning att tro att köparen inte uppfyller sina skyldigheter har säljaren rätt att återta de levererade varorna. De tillkommande (retur)kostnaderna ska betalas av köparen. Vid återtagande krediteras varorna enligt det värde dessa har vid återtagandet.

Artikel 8: Beställningsvaror

Varor som ej är lagervaror kan anskaffas om kund så önskar. Sådan beställning skall göras skriftligt där det klart och tydligt framgår när materialet skall levereras. När beställda artiklar anlänt till vårt lager fakturerar vi mottagaren direkt varefter utlämning sker enligt önskemål. Beställningsvaror kan ej returneras. Vid större orders förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande be om bankgaranti eller förskottsbetalning i den grad vi finner lämpligt.

Artikel 9: Retur

Returer godkänns endast efter särskild överenskommelse med oss. Vid eventuella returer av kuranta och obrutna förpackningar avgår en returavgift på 20 % av fakturerat belopp. För att vi skall kunna hantera returen krävs att kopia av aktuell debetfaktura bifogas. Beroende på returens art kan vi komma att debitera extra avgifter för hanteringen.

Endast varor som har skickats tillbaka till säljaren, inom tre månader efter fakturadatum, ger rätt till ersättning till det beräknade värdet. Returkostnaderna betalas av köparen. Om varorna ej godkänns meddelas detta skriftligen till köparen inom trettio dagar efter mottagandet. Därefter finns varorna till förfogande under en vecka. Sedan kan säljaren göra sig av med varorna utan någon form av ersättningsförpliktelse. Varor som ej finns med på fakturan tas inte tillbaka av säljaren. Varor som inte är lagervaror kan inte returneras.

Artikel 10: Intellektuell egendom 

Säljaren förbehåller sig rätten att förse varorna med eget företagsnamn och varumärke. Köparen samtycker att de intellektuella egendomsrättigheterna (upphovsrätt, patent, varumärksrättigheter samt firmanamnsrättigheter) tillhör säljaren, med avseende på varorna som sålts av säljaren eller material såsom tekniska informationsblad, reklammaterial etc. som säljaren har gjort tillgängliga. Köparen respekterar dessa rättigheter och ska hålla sig till de instruktioner som säljaren har gett.

Om köparen konstaterar att en tredje part gör intrång på ovanstående egendomsrättigheterna ska köparen meddela säljaren. Köparen är inte tillåten att använda säljarens varumärke eller annat kännemärke som (del av) ett internetdomännamn eller alfanumeriskt telefonnummer. Köparen samtycker till att säljaren registrerar köparens (försäljnings)uppgifter i en databas och att säljaren får använda denna information. Databasrättigheterna tillhör säljaren.

Artikel 11: Klagomål

1.Köparens betalningsskyldighet skjuts inte upp genom att ett klagomål, av något slag, har inlämnats. Klagomål ska tillkännages säljaren endast skriftligen, inom perioden som anges i detta stycke.

2.Inget klagomål får beaktas om köparen har gått vidare till bearbetning eller vidare leverans, när köparen hade kunnat upptäcka varans påstådda fel på ett enkelt sätt. Inga klagomål får beaktas om tekniskt oundvikliga små avvikelser i angivna färger och egenskaper.

3.Klagomål gällande synliga fel såsom: fel format, vikt, antal, emballage eller det beräknade priset kan endast lämnas inom 7 dagar efter att varorna har levererats.

4.Klagomål gällande kvalitén på de levererade produkterna kan enbart lämnas inom 7 dagar efter att köparen har upptäckt något fel på de levererade varorna, dock under inga omständigheter senare än sex månader efter att varorna har levererats. I de fall där förpackningen anger ett hållbarhetsdatum med en kortare tidsperiod ska klagomålen lämnas inom denna period.

5.Säljarens skadeståndsskyldighet gällande brister hos levererade varor, för dokumentation, bearbetnings- och andra råd, handledning och inspektion överstiger aldrig ett belopp som är 3,5 gånger högre än fakturabeloppet av de varorna vars brister har bevisats.

 1. Säljaren är inte ansvarig för skador som har uppstått

-När produkten har använts efter utgångsdatumet.

-När produkten har applicerats/använts på felaktigt sätt.

-När produkten har använts i kombination med andra produkter som inte har levererats av säljaren.

Under inga omständigheter är försäljaren ansvarig för vållade följdskador oavsett benämning och anledning. 

 1. Köparen har bevisbördan att varorna som gäller klagomålet är samma som de som har levererats av säljaren.

Artikel 12: Betalningar

 1. Om inte annat avtalats är köparen förpliktigad att, utan avdrag, betala fakturan inom 15 dagar efter fakturadatum. Att enbart betala en del av fakturabeloppet accepteras ej.
 2. Vid överskridande av betalningstidsfristen, har säljaren rätt att ut en dröjsmålsränta på 23,00% per år av köparen, ett belopp som beräknas kumulativt över huvudbeloppet. Del av en månad räknas som hel månad.
 3. Anmärkning mot faktura skall ske inom 8 dagar från fakturadatum. Påminnelseavgift utgår enligt lag vid försenad inbetalning samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta: 23,00% per år.
 4. Enbart betalningar som har skett på ett sätt som har indikerats av säljaren är giltiga.

  5. Säljaren får kvitta köparens utförda betalningar först mot kostnader som uppstått samt dröjsmålsräntan som köparen är skyldig och därefter mot fakturor som köparen varit skyldig att betala längst, även om köparen har angett vilken faktura betalningen ska täcka eller om det betalda beloppet avser en viss faktura.

  6. Säljaren förbehåller sig rätten att upphäva avtalet med köparen, om köparen inte uppfyller sina förpliktelser gentemot avtalet, har fått beviljat anstånd med betalning, har försatts i konkurs eller om en ansökan om konkurs har ägt rum.

  7. Utöver beloppet som köparen är skyldig förbehåller sig säljaren rätten att kräva köparen på alla extra kostnader som har tillkommit på grund av att betalningen har uteblivit, både rättsliga och utomrättsliga kostnader.

  8. Köparen är skyldig att betala utomrättsliga indrivningskostnader när säljaren har anlitat en tredje part för indrivningen. Dessa utomrättsliga kostnader består av 12 % av det fordrade beloppet som vidare består av fakturabeloppet plus den ackumulerade dröjsmålsräntan enligt punkt 3 i denna artikel.

  9. Om säljaren ansöker om att försätta köparen i konkurs, är den sistnämnda skyldig att betala hela beloppet som man är skyldig, samt alla rättsliga och utomrättsliga kostnaderna och konkursansökningskostnaderna

  Artikel 13: Transportskador

  Synlig skada på gods, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till chauffören. Det uppmärksammade problemet skall antecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören, varefter skadan reklameras hos transportföretaget. Detta krävs för att vi skall ha en möjlighet att kräva aktuell transportör på ersättning. Kund som underlåter att följa dessa instruktioner antas därmed, i förekommande fall, automatiskt ha godkänt leveransen och kan inte senare reklamera eventuella felaktigheter hänförliga till aktuell leverans.

  Artikel 14: Betalningar

  1. Om inte annat avtalats är köparen förpliktigad att, utan avdrag, betala fakturan inom 15 dagar efter fakturadatum. Att enbart betala en del av fakturabeloppet accepteras ej.
  2. Vid överskridande av betalningstidsfristen, har säljaren rätt att ut en dröjsmålsränta på 23,00% per år av köparen, ett belopp som beräknas kumulativt över huvudbeloppet. Del av en månad räknas som hel månad.
  3. Anmärkning mot faktura skall ske inom 8 dagar från fakturadatum. Påminnelseavgift utgår enligt lag vid försenad inbetalning samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta: 23,00% per år.
  4. Enbart betalningar som har skett på ett sätt som har indikerats av säljaren är giltiga.
  5. Säljaren får kvitta köparens utförda betalningar först mot kostnader som uppstått samt dröjsmålsräntan som köparen är skyldig och därefter mot fakturor som köparen varit skyldig att betala längst, även om köparen har angett vilken faktura betalningen ska täcka eller om det betalda beloppet avser en viss faktura.
  6. Säljaren förbehåller sig rätten att upphäva avtalet med köparen, om köparen inte uppfyller sina förpliktelser gentemot avtalet, har fått beviljat anstånd med betalning, har försatts i konkurs eller om en ansökan om konkurs har ägt rum.
  7. Utöver beloppet som köparen är skyldig förbehåller sig säljaren rätten att kräva köparen på alla extra kostnader som har tillkommit på grund av att betalningen har uteblivit, både rättsliga och utomrättsliga kostnader. 
  8. Köparen är skyldig att betala utomrättsliga indrivningskostnader när säljaren har anlitat en tredje part för indrivningen. Dessa utomrättsliga kostnader består av 12 % av det fordrade beloppet som vidare består av fakturabeloppet plus den ackumulerade dröjsmålsräntan enligt punkt 3 i denna artikel.
  9. Om säljaren ansöker om att försätta köparen i konkurs, är den sistnämnda skyldig att betala hela beloppet som man är skyldig, samt alla rättsliga och utomrättsliga kostnaderna och konkursansökningskostnaderna.

  Artikel 15: Tillämplig lagstiftning/behörig domstol 

  Alla tvister ska vara föremål för dom av behörig domstol inom säljarens etableringsområde. Endast svensk lagstiftning ska tillämpas på avtalet som har tecknats mellan parterna.