Disclaimer

Det material som tillgängliggörs på Vesting Sveriges hemsida är endast avsett som allmän information eftersom det kan finnas en risk för att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Vi rekommenderar att alltid ta kontakt med oss för rådgivning.

Vesting Sverige ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till åtgärder som vidtagits p.g.a. information på denna hemsida. Vesting Sverige är heller inte ansvarig för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.

Med undantag för personligt och icke-kommersiellt bruk är distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material från Vesting Sveriges hemsida ej tillåtet utan Vesting Sveriges medgivande.