INTEGRITETSPOLICY
Det är viktigt för Vesting Sverige att skydda dina personuppgifter. Denna datakskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) ger dig information om hur Vesting Sverige använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning. Detta dokument ska läsas tillsammans medPolicy för cookies.

DATAFÖRVALTARE
Dataförvaltare är Vesting Sverige, ett aktiebolag baserat i Sverige registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556838631101 och bolagssäte i Stockholm:
Vesting Sverige
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm 

EXTERNA LÄNKAR
Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av Vesting Sverige eller någon annan enhet i Koncernen.

Vesting Sverige ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att tillhandahålla tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på Vesting Sveriges webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom Vesting Sveriges webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (handelsmässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. handelsmässor, kundmöten).

Vesting Sverige samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget..

När personuppgifter begärs kommer du att informeras om att dessa är obligatoriska eller valfria genom symbolen *.

Vesting Sverige kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

  • För kundsupport: Vesting Sverige bearbetar dina personuppgifter för att ge dig som kund support, särskilt för att svara på frågor.
  • För tävlingar och andra erbjudanden: Med ditt medgivande (när så krävs) kan Vesting Sverige hantera dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, textmeddelanden, telefon eller vanlig post om tjänster och produkter vi tror kan intressera dig (marknadsföringsinformation, erbjudanden, mm.)
  • För statistisk analys: Vesting Sverige kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer, mm.).
  • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till Vesting Sveriges system, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer,
  • I andra legitima affärssyften.

UTLÄMNANDE/ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vesting Sverige kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en annan enhet i Vesting Sverige-koncernen och, som så är nödvändigt, till Vesting Sveriges underleverantörer, i eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Dessa kan hantera dina personuppgifter å Vesting Sveriges vägnar i de syften som beskrivs ovan. Vesting Sverige kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till några andra parter.

Vesting Sverige kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.

SÄKERHET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Vesting Sverige strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Vesting Sverige använder säkra datasystem som följer industristandarder. Endast Vesting Sveriges eller dess underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de system som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. Dessutom förbinds alla Vesting Sveriges och dess underleverantöres anställda av ett sekretessavtal.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EEA ska skydd och säkerhetsåtgärder för personuppgifter vidtas, som t.ex.:

  • Överföring av dina personuppgifter till ett Vesting Sverige-företag eller underleverantör i ett land som tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för personuppgifter enligt EU.
  • Överföring av personuppgifter som täcks av standardavtal inom EU.

VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

Vesting Sverige kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.

ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av dina uppgifter eller protestera mot hantering av dina uppgifter, om du har giltiga skäl för detta, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@vesting.se eller ett brev till:

Vesting Sverige,
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.